Finans Krediler , Esnaf Kredileri , İhtiyaç Kredileri , Hibe ve Destek

Özel Sağlık Sigortası Gelir Vergisi İndirimi Nedir

19.08.2018
631

Gelir Vergisi İndirimi

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 121. maddesi 6824 sayılı kanun ile yeniden düzenlenmiştir. Gelir vergisi indirimi nedir? İlgili maddeye göre gelir vergisi mükellefi olanlar (ticari, zirai gelir elde edenler ve serbest meslek erbabları) ve kurumlar vergisi mükelleflerinden belirli şartları taşıyanlar (finans, bankacılık ve sigortacılık faaliyeti gösteren kurumlar hariç olmak üzere) yıllık gelir vergisi ve kurumlar vergisi beyannamelerinde hesaplanan vergiden belirli şartları taşımaları şartıyla hesaplanan verginin yüzde beşini indirebilirler. Gelir vergisi mükelleflerinden; ücret kazancı elde edenler, gayrimenkul sermaye iradi (kira geliri elde edenler), menkul sermaye iradı mükellefleri ve diğer kazanç ve iratlar nedeniyle beyanname veren mükellefler yüzde beşlik vergi indiriminden yararlanamaz.

Söz konusu vergi indiriminden yararlanabilmek için beyannamenin ait olduğu yıl ve bu yıldan önceki iki vergilendirme yılında mükelleflerin beyannamelerini kanuni süresi içerisinde vermeleri ve damga vergisi dahil ilgili yıl beyannamelerinde çıkan vergiyi kanuni süresi içerisinde ödemiş olmaları gerekmektedir. Kanuni süresinde verilen bu beyannameye ek olarak kanuni süresinden sonra düzeltme ve pişmanlık talepli düzeltme beyannamesi verilmesi durumlarında da vergi indiriminden yararlanabilecek. Her bir beyanname için 10 TL’ye kadar olan eksik ödemeler bu şartın ihlali sayılmayacak. Beyanname üzerinden hesaplanacak olan vergi indiriminin tutarı her hal ve takdirde bir milyon liradan fazla olamayacak. Yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannamesinde indirilecek verginin ödenecek vergiden fazla olması halinde kalan tutar yıllık gelir ya da kurumlar vergisi beyannamesinin verildiği tarihi takip eden bir yıl içerisinde mükellefin beyanı üzerine hesaplanan diğer vergilerinden mahsup edilebilecek. Beyannamenin ait olduğu yıl ve son iki vergilendirme döneminde mükellef hakkında herhangi bir beyana tabi vergi bakımında resen, idarece ve ikmalen vergi tarhı yapılmamış olması da gerekir. İndirimin hesaplanacağı tarih itibariyle mükelleflerin vergi cezası dahil bin TL ve üzerinde vergi borcunun bulunmaması gerekmektedir.

Vergi indiriminin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ve önceki dört yıl içerisinde 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre vergi kaçakçılığı nedeniyle tarhiyat yapılmamış olması da gerekmektedir. Bakanlar Kurulu, indirim oranını ve bir milyon liralık tutarı iki katına kadar artırmaya ve sıfıra kadar indirmeye, kanuni oranına çekmeye yetkilidir. Mükelleflerin ilgili şartları taşımadığı sonradan anlaşıldığında vergi indirimi nedeniyle vazgeçilmiş olan vergi ziyanı cezası ile birlikte mükelleften alınır.

Gelir vergisi indirimi gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri için 1.1.2018 yılı itibariyle başlayacaktır. Gelir vergisi indirimi 2018 yılından itibaren verilecek olan gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinde uygulanmaya başlanacağından 2016 yılı gelirleri için 2017 de verilen yıllık Gelir Vergisi ya da Kurumlar Vergisi beyannamelerinde uygulanmaz.

Gelir vergisi indirimi ile amaçlanan esas konu mükellefleri vergilerini düzenli ödemeye itmek olduğundan, bu durumda hem mükellef ödüllendirilmiş, hemde devlet alacağı vergiyi zamanında almış olacaktır.

Sağlık Sigortası Nedir

Sağlık sigortası öncelikle kişilerin sağlık durumlarının korunması, herhangi bir hastalık durumu ile karşılaşmaları durumunda ise sağlık harcamalarının finansmanını sağlayan sigorta sistemidir.

Özel Sağlık Sigortasında Vergi İndirimi Oranları

Yüzde beş olan özel sağlık sigortası indirim oranı 1.1.2013 tarihi itibariyle güncellenerek yüzde on beş oranına yükseltildi. Özel sağlık sigortası isteğe bağlı bir sigortalılık durumu olup, ödenecek küçük bir miktar prim ile yüklü miktarda sigorta giderinden kurtarmaktadır.

Özel sağlık sigortasında vergi indirimi var mı      

Özel sağlık sigortasının bir diğer avantajı ise vergi indirimi sağlamasıdır. Gelir Vergisi mükellefleri ödemiş oldukları özel sağlık sigortası primlerini ilgili yıl gelir vergisi beyannamesi beyannamesinden yıllık gelirin yüzde on beşini, asgari ücretin ise yıllık tutarını geçmeyecek şekilde vergiden indirilebilir. Özel sağlık sigortasından ücretliler ve beyanname veren gerçek kişiler yararlanabilir. Sigorta yaptıran kişi kendisinin, eşinin ve çocuklarının ödemiş olduğu özel sağlık sigortası primlerini beyannamede vergi indirimi olarak düşürebilir. Ücretli çalışanlar ise aylık ödedikleri sigorta primlerini, ilgili aydaki beyannameden yine aylık asgari ücreti aşmayacak biçimde indirebilirler. Ücretlilerin bu indirimden yararlanabilmeleri için sadece özel sağlık sigortasını ödediğine dair makbuzun muhasebe bölümüne verilmesi yeterli iken, gerçek kişi mükellefin bu indirimden faydalanabilmesi için ödemiş olduğu özel sağlık sigortası primini beyannamenin ilgili bölümünde göstermesi gerekmektedir. Beyanname vererek yüzde on beş oranında vergi indiriminden yararlanacak olan gerçek kişi mükelleflerden kasıt, ticari, zirai, serbest meslek erbabı, gayrimenkul sermaye iradı elde edenler (kira geliri), menkul sermaye iradı elde edenler, diğer kazanç ve irat elde edenler olarak sıralanabilir.

Yurt dışında ödenmiş olan şahıs sigorta primleri mükellefin Türkiye’deki beyannamesinde indirim konusu yapılamaz.

Hangi Ödemeler Vergi İndirimi Kapsamındadır ve Ne Kadar Vergi İndirimi Yapılır?

Mükellefin kendisi ve eşi adına ve küçük çocukları adına ödemiş olduğu hayat sigortalarına ait primin yüzde ellisi ve mükellefin kendi, eşi ve küçük çocukları adına ölüm, kaza, hastalık, sağlık, analık, doğum, engellilik, tahsil, gibi şahıs sigorta primlerinin tamamı indirilebilir. Burada küçük çocuktan kasıt, mükellefin 18 yaşını aşmamış çocukları ve çocuk eğitimine devam ediyorsa 25 yaşını doldurmamış çocuklarıdır.

Bir önceki yazımız olan Konut Deprem Sigortası Zorunlu Mudur 2020 başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.